برج جداساز Tower

معرفی

برج‌ ها (Towers)

یکی از مهمترین فرایندهایی که در صنایع مربوط به نفت انجام میشود، جداسازي‌هاي اجزاي موجود در یک ترکیب است که هر کدام از این اجزاء میتوانند ارزش بسیار بالایی در مقایسه با ترکیب اولیه داشته باشند. اگر مخلوطی که جداسازي میشود همگن باشد جداسازي میتواند تنها با افزودن و یا ایجاد فاز دیگري در سیستم انجام شود. به عنوان مثال در جداسازي یک مخلوط گازي، فاز دیگر میتواند به وسیله چگالش جزئی انجام شود. بخار حاصل از چگالش جزئی، غنی از ترکیبات فرار و مایع حاصله غنی از ترکیبات با فراریت کمتر خواهد بود. به عنوان یک روش دیگر به جاي تولید یک فاز اضافی میتوان به مخلوط گازي فاز جدیدي نظیر یک حلال را افزود که به طور انتخابی یکی یا چند تا از ترکیبات مخلوط را در خود حل کند. در اینجا یک مرحله جداسازي دیگري خواهیم داشت تا حلال را از سیال حل شده در آن جدا کرده و براي استفاده مجـدد به دستگاه جداساز برگردانیم. در صورتیکه یک مخلوط ناهمگن داشته باشیم، جداسازي میتواند به طور فیزیکی و با استفاده از تفاوت دانسیته بین فازها انجام گیرد. جداسازي براي مخلوط‌هاي زیر صورت میگیرد:
۱.جداسازي مخلوط‌هاي ناهمگن
۲.جداسازي مخلوط‌هاي همگن
جداسازي فازهاي مختلف یک مخلوط ناهمگن باید قبل از جداسازي مخلوط‌هاي همگن انجام گیرد زیرا این جداسازي هم ساده بوده و هم باعث تسهیل در جداسازي همگن خواهد شد. روش‌هاي جداسازي ممکن است به صورت پیوسته، نیمه‌پیوسته و غیرپیوسته صورت گیرد.
جداسازي فازي که احتمالاً باید انجام گیرد عبارتند از:
– بخار/ مایع، مایع/ مایع، جامد/ مایع، جامد/گاز و جامد/ جامد. که از حالات بالا بخار/ مایع، مایع/ مایع، که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند، مورد بررسی قرار میگیرند.
دستگاه‌هاي بکار رفته در عملیات گاز/مایع به دو دسته تقسیم میشوند:
– دستگاه‌هایی که در آنها گاز پراکنده میشود: در این گروه مخازنی که در آنها حباب گاز ایجاد میشود و یا مخزن مجهز به همزن و انواع برج هاي سینی‌دار را میتوان نام برد. در این دستگاه‌ها فاز گاز به صورت حباب یا کف در فاز مایع پراکنده میشوند.
– دستگاه‌هایی که در آنها فاز مایع پراکنده میشود: این گروه شامل دستگاه‌هایی میشود که در آن‌ها مایع به صورت یک فیلم نازك و یا بـه صورت قطرهاي درآمده و در فاز گاز پراکنده میشود. در این میان برج‌ هاي دیواره مرطوب، برج‌ هاي پاششی و پاشنده‌ها و نیز ستون‌هاي پر شده را میتوان نام برد. ستون‌هاي پر شده مهمترین نوع دستگاه‌هاي این گروه به حساب می‌آیند.

انواع

معمولاً برج ‌هاي جداسازي، بر اساس عملیات انتقال جرمی که بین فازها انجام میشود و بیشتر در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند به صورت زیر تقسیم‌بندي میشوند.
الف – برج ‌هاي تقطیر
ب – برج‌ هاي استخراج
ج – برج‌ هاي جذب و دفع