فن ایر کولر ها AIR FAN COOLER

با توجه به اهمیت ایر کولر ها در صنایع گوناگون، شرکت فرابرد اقدام به طراحی و ساخت انواع فن ها با پره های خاص برای ایرکولر ها کرده است.