مخازن تحت فشار در ابعاد مختلف وکاربردهايي نظير: intermediate storage, gas-liquid separator , reflux drum , scrubber , flash drum, steam drum, special vessel, surge drum, distillation column receiver ,pull station dampener… با گستره وسيعي در طيف cryogenic تا high temperature و مخازن با فشار هاي مختلف و با مواد متنوعي اعم از کربن استيل ، استنلس استيل، کلد، دوپلکس، اينکونل، کرم موليبدن، مونل و … طراحي و ساخته مي شوند. استاندارد هاي مختلفي مانند ASME, PD5500,AD_Merkblatt,UBC,ANSI,… در طراحي و ساخت مخازن مورد استفاده قرار مي گيرند.